Elektronická podatelna


Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v
elektronické formě. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti Městský úřad v Nechanicích vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická. Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (disketa 3,5 , CD-ROM). Nosič lze doručit na podatelnu MěÚ Nechanice osobně nebo jej zaslat poštou. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Za zaručený elektronický podpis lze považovat elektronický podpis podepsaný platným kvalifikovaným certifikátem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

Elektronická adresa elektronické podatelny:
obec.vazany@seznam.cz

Adresa umístění podatelny:

Obecní úřad Vážany
Vážany 95
682 01 Vyškov

Úřední hodiny podatelny:

PO a ST 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00 hodin


Elektronické podání může být v tomto předepsaném formátu:
 formát *.txt (prostý text)
 formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
 formát *.rtf (rich text format)
 formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

Předkladatel podání musí zachovat uvedené formáty a přípony jmen souborů. Při použití jiných formátů nebude podatelna způsobilá tato podání přijmout. Maximální přípustná velikost zprávy (podání a jeho příloh) je 5 MB.

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání prostřednictvím e-mailové zprávy, vyrozumí o tom odesílatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah e-mailové zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol elektronického podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti zaručeného elektronického podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li podání některou kontrolou, není podatelnou přijato. U podání na technickém nosiči dat potvrdí elektronická podatelna toto podání běžným způsobem.
Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
• musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
• nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz. výše uvedeno.

Podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se postupuje i při řízení podle zákonů:

• zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu , ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o akreditaci (§ 10), podání žádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. e) zákona a 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb. o upřesnění podmínek stanovených v §6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu ve znění pozdějších předpisů, )
• zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů – žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm.c) tohoto zákona, žádost o odnětí poštovní licence (§24 odst.2).

Pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak. Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.